"Civil Alliance of the Atyrau Region"


Chernyshov Oleg
Chairman

+7 (7232)-578-343

+7 (777) 235 23 93

chernyshov.ukg@gmail.com; 

ga16@gakaz.kz